Fråga 2022/23:827 Utredningen om förenklad privatuthyrning

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I juni höll finansministern och infrastruktur- och bostadsministern pressträff där presentation av en ny utredning gjordes. Denna utredning har syftet att regelverket för presumtionshyror vid nybyggnation ska förändras och att andrahandsuthyrningen ska förenklas. Trots den kris som råder inom områdena bostad och bygg, med stort behov av åtgärder i närtid, är utredningstiden satt till redovisning av delen om presumtionshyror i september 2024 och delen om privatuthyrning i mars 2025. Det är långt fram i tid.

Det pågår en byggkris, som riskerar att påverka Sveriges ekonomi allvarligt. Den ger konkurser, och minskning av arbetstillfällen, och den förvärrar kompetensbristen. Krisläget manar till snabbare utredning för att få fram förslag som gynnar bygg- och bostadsmarknaden så att krisen inte förvärras ytterligare. Ett högre tempo inom bostads- och byggpolitiken är att föredra. Fler åtgärder behövs såsom att möjliggöra mark för byggnation, höja kommunernas planberedskap särskilt för småhus, förenkla byggregler, korta ledtiderna i byggprocessen samt inrätta ett startlån till förstagångsköpare.

Det finns också möjligheter till snabbare utredning. Inte minst under covid19-pandemin visade det sig att viktiga saker kunde utredas betydligt snabbare än den aviserade utredningstiden för det aktuella ämnet på uppemot 1,5 respektive 2 års tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att snabba på utredningsdelen om förenklad privatuthyrning som presenterades i juni 2023?