Fråga 2022/23:823 LKAB:s konkurrensneutralitet

av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Potentialen för Sverige att leverera koldioxidfria tjänster och produkter är mycket stor. Vi kommer, om vi lyckas väl, inte bara att säkerställa att Sverige sänker sina koldioxidutsläpp utan även att omvärlden kan bygga sina samhällen av produkter som har låga koldioxidutsläpp. 

En viktig del av detta är omställningen av stålproduktionen. Från förbränning av kol och gas till metoder som kan göras klimatneutrala genom elektrifiering. 

Förutom god tillgång till el krävs det att alla aktörer, på marknadsmässiga villkor, kan få tillgång till malm för att olika tekniker för fossilfritt stål ska kunna framställas. 

LKAB är ett statligt företag som levererar 65 procent av sin malm till Europa och resten till övriga världen. Det går märkligt nog inte att utläsa av årsredovisningar hur mycket som levereras i Sverige. LKAB har ökat sitt ägande i SSAB, och 2021 uppgick LKAB:s innehav i SSAB till 16 procent av rösterna och 10 procent av kapitalet. I dag är staten, genom LKAB, största ägare i SSAB. 

LKAB är ett statligt företag som verkar på fullt ut konkurrensutsatta marknader. Staten är den största delägaren i SSAB, och leveranserna till det svenska bolaget SSAB sker på den statliga myndigheten Trafikverkets räls, med tåg som ägs av LKAB. Det finns i dag fler svenska bolag som är intresserad av att köpa järnmalm av LKAB.

Jag vill därför fråga finansminister Elisabeth Svantesson: 

 

Vilka åtgärder har ministern i egenskap av ansvarig för statligt ägda bolag vidtagit för att säkerställa att LKAB agerar konkurrensneutralt och inte gynnar det egna bolaget, och har ministern säkerställt att Regeringskansliet har en fullständig bild av transparensen vid prissättningen av råvaran?