Fråga 2022/23:797 Alla tiders föräldraskap

av Nadja Awad (V)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Utredningen Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) har haft som uppdrag att se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Det är en viktig utredning som med utgångspunkt i barnets bästa har ämnat åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer.

Utredningen presenterades under förra året, och remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 2023. Inte minst vårens uppmärksammade fall kring vårdnadsfrågor har visat att utredningens förslag är väldigt angelägna. Det är viktigt att detta görs skyndsamt för att möjliggöra en mer sammanhållen och jämlik reglering kring föräldraskapet utifrån barnets bästa.

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vad är tidsplanen för när en proposition som skapar en mer sammanhållen och jämlik reglering kring föräldraskapet utifrån barnets bästa kommer att presenteras?