Fråga 2022/23:766 Betänkandet Tryggare hem för barn

av Nadja Awad (V)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Reglerna om umgänge, boende och vårdnad måste ändras, och socialtjänst och domstol måste göra bättre riskbedömningar för att skydda ett barn som varit utsatt eller riskerar att utsättas för kränkningar, övergrepp och våld. Det kan inte betonas nog att detta brådskar.

Remissvaren om betänkandet Tryggare hem för barn från Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer har inkommit, och flera tunga remissinstanser, bland annat Barnombudsmannen, Unicef Sverige, Rädda Barnen, Jämställdhetsmyndigheten och Unizon,  är starkt kritiska.

De kritiserar utredningens slutsatser om att riskbedömningen ska ”vara en del” av helhetsbedömningen, vilket riskerar att försvaga vikten av riskbedömningen. De lyfter att risken för att barnet far illa ska vara en central del av den bedömningen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till den omfattande kritiken från remissinstanserna avseende ”helhetsbedömningen” och har ministern för avsikt att lämna förslag i enlighet med utredningens slutsatser?