Fråga 2022/23:748 Köer inom barn- och ungdomspsykiatrin

av Ulrika Westerlund (MP)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Sedan 2011 har barn- och ungdomspsykiatrin (bup) haft en målsättning att förkorta sina vårdköer till psykiatriska utredningar. Målsättningen är en förstärkt vårdgaranti som innebär att varken barn eller ungdomar ska behöva vänta längre än 30 dagar för en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. Samtidigt ökar både antalet unga som söker hjälp hos bup och kötiderna för ett första besök.

Att bup, trots tillskott i resurser, inte lyckats uppnå denna målsättning på tolv år visar tydligt att insatser som gjorts inte har varit tillräckliga.

De utredningar som bup gör kan vara avgörande för många barns och ungdomars välmående. Eventuella hjälpmedel och anpassad lärsituation för de barn och unga som behöver detta kommer dessutom att påverka hur de presterar i skolan. Utan rätt hjälpmedel under inlärning och vid provtillfällen kommer till exempel barn med olika diagnoser att vara i underläge under sin skolgång, fram till dess att de får hjälp.

Även om barn- och ungdomspsykiatrin hör till regionernas ansvarsområde har även staten ett övergripande ansvar. De uppdrag regeringen gett bland annat till Socialstyrelsen har inte i tillräcklig grad kunnat bidra till en förbättring av situationen. 

Frågan har varit mycket angelägen länge, men trots de insatser som gjorts har situationen knappast blivit bättre.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för kortare vårdköer till barn- och ungdomspsykiatrin?