Fråga 2022/23:733 Beräkningsmetoden för investeringar i elnätet

av Monica Haider (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I april frågade jag hur energi- och näringsminister Ebba Busch avsåg att säkerställa kunskap om vilka konsekvenser Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod kan få för investeringarna i elnätet.

Svaret från ministern var att Energimarknadsinspektionen inte hade fattat några beslut vad gäller intäktsramarna för elnätsföretagen, varför det inte var möjligt att lämna något besked om huruvida myndigheten kommer att tillämpa några nya beräkningsmetoder i dessa beslut. 

Sedan svaret gavs har dock myndigheten skrivit på sin hemsida att man överväger ett metodbyte. Vidare uttalade sig en representant för myndigheten i Sveriges Radio den 26 maj om att man ska lämna den nuvarande metoden.

Sedan min fråga ställdes har det även kommit nya signaler från elnätsföretag om att metodskiftet kan leda till minskade investeringar. I inslaget om metodbytet i Sveriges Radio den 26 maj hävdar en representant för Ellevio att ”möjligheterna att investera reduceras med 35–40 procent”.

Det råder bred enighet om att elektrifieringen är viktig för genomförandet av klimatomställningen, vilket innebär att utbyggnaden av elnätet är av mycket stor betydelse för Sveriges framtid. Därför är det relevant att upprepa min fråga om konsekvenserna av Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod.

Jag vill påpeka att frågan gäller konsekvenserna för den intäktsreglering som börjar gälla från och med januari 2024. I ministerns svar på min förra fråga hänvisades till den utredning som har i uppdrag att se över om de svenska reglerna på el- och gasnätsområdet överensstämmer med EU-rätten. Denna utredning lämnar sitt betänkande först efter att Energimarknadsinspektionen tillämpat den nya metoden för beräkning av elnätsföretagens ramar för perioden 2024–2027.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur avser ministern att säkerställa kunskap om vilka konsekvenser Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod kan få för möjligheterna för olika typer av elnätsföretag att investera i sina elnät, och avser ministern att agera om konsekvenserna av ett metodbyte visar sig innebära stora risker för minskade investeringar i elnäten och därmed för hela elektrifieringen?