Fråga 2022/23:730 Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Tidöavtalet var grunden för att regeringen skulle kunna tillträda, och det dikterar inriktningen av regeringens politik. Avtalet har undertecknats av regeringspartierna och Sverigedemokraterna. I detta avtal lyfts de ”samarbetsprojekt” som, kan man anta, är viktigast för de avtalstecknande parterna. Innehållet i avtalet lyfts också fram av olika partiföreträdare för dessa partier som något som inte enbart är en inriktning utan något som också ska genomföras.

Inom det samarbetsprojekt som berör hälso- och sjukvården finns skrivningar om att arbetsmiljön behöver förbättras. Detta är viktigt, inte minst för att klara kompetensförsörjningen. Och jag menar att det finns en stor samsyn om detta även i andra partier och inte minst bland de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Men när man sedan läser vidare i avtalet så finns inga förslag på konkreta åtgärder eller utredningar kopplade till skrivningarna om förbättrad arbetsmiljö, trots att det pekas ut som en viktig fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka initiativ har statsrådet, som ansvarig för arbetsmiljöpolitiken i regeringen, tagit eller planerar att ta för att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården?