Fråga 2022/23:729 Förbättrad uppföljning och kontroll av arbetsmiljön

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Sverige har genom lag och föreskrifter ett starkt skydd mot ohälsa och olyckor på våra arbetsplatser. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet. Trots det så förolyckas människor fortfarande på jobbet, och arbetssjukdomar och besvär orsakade av arbetet är vanligt i Sverige. För att säkra att regelverket följs så krävs kontroll och uppföljning av företags och offentliga arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete. I det avseendet spelar regionala och lokala skyddsombud samt Arbetsmiljöverkets inspektörer en avgörande roll.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ökade medlen till Arbetsmiljöverket för att öka antalet inspektioner. Man lade även fram förslag på att regionala skyddsombud skulle få tillträde till fler arbetsplatser, något som tyvärr röstades ned i riksdagen. Båda insatserna är viktiga för att säkra efterlevnaden av arbetsmiljöregler. Även i Socialdemokraternas budgetmotion för 2023 prioriterades mer medel till Arbetsmiljöverket för att kunna utöka antalet inspektioner.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att förbättra uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser i syfte att minska ohälsa och skador?