Fråga 2022/23:725 Trygghet, säkerhet och framförhållning vid införande av nya system för järnväg

av Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I slutet av förra året gick Trafikverket över till att planera trafik och banarbete med ett helt nytt system. Det är ett system där utvecklingen pågått under lång tid och där införandet har skett i etapper. Nu möts vi av företrädare för branschen som talar om att man inte kan lita på att man får plats i tid på spåren och därför inte vågar fortsätta satsningen på att ställa om från väg till järnväg för sitt gods. Många är också de passagerare som inte kan boka plats på tåget eftersom platserna inte är släppta. Och så tvingas man ta bilen i stället. Trafikverket har också kategoriserat införandet av det nya systemet som en särskild händelse. I en lördagsintervju i radion med gd för Trafikverket säger han att han tror att de 18 veckornas framförhållning till tågoperatörerna kommer att fungera först i december detta år.

Parallellt har det för järnvägen viktiga signalsystemet ERTMS, som digitaliserar och ger ökad kapacitet, börjat rullas ut samtidigt som det gamla analoga ATC finns kvar. Av och till kan man i medier läsa att vi har kritiska signalanläggningar som passerat sin egentliga livslängd men ännu inte är framme vid datum för att bytas. Att ha två olika system väcker också frågor om trygghet och säkerhet.

Alla håller med om att järnvägen måste moderniseras, inte minst med tanke på den stora ökningen av både passagerare och gods. Samtidigt är vi mitt i en klimatomställning där trafiken står för det mesta av utsläppen vilket måste förändras i riktning mot att fler gör klimatsmarta val.

Det finns alltså en oro kopplat till införandet av nya system.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Känner statsrådet trygghet i det som pågår, och om inte, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?