Fråga 2022/23:723 Statsbidrag till Sörmlands kommuner och region Sörmland

av Fredrik Olovsson (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Sveriges regioner och kommuner larmar om sin ekonomiska situation. Finansministern felbedömning och felprioritering i budgeten för 2023 och de obefintliga beskeden inför 2024 riskerar att driva fram en bred välfärdskris. Region Sörmland och de sörmländska kommunerna utgör inget undantag utan befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge som riskerar att få allvarliga konsekvenser för välfärden. 

I Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beskrivs en mycket snabb och negativ utveckling för kommunsektorn. Bristen på statlig hjälp och oförmågan från regeringen att ge besked om framtiden driver nu kommuner och regioner att vidta olika åtgärder för att minska underskotten. På flera håll är underskotten dock så stora att de trots stora nedskärningar eller skattehöjningar inte är möjliga att hantera på kort sikt utan spiller över på framtidens möjligheter att bedriva välfärd.

Kritiken mot regeringens och Sverigedemokraternas politik är hård från sektorn och inte minst uppmanas finansministern – även av moderata företrädare – att göra mer och bättre.

Mot bakgrund av detta är min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Kommer ministern att ge kommunerna besked om kraftig ökade statsbidrag innan sommaren, för att därigenom kunna undvika nedskärningar och försämringar i välfärden?