Fråga 2022/23:715 Ansökningar om uppförande av havsvindparker i elområde 4

av Stina Larsson (C)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Energimyndighetens prognoser tyder på att Sveriges elbehov kan dubblas redan till år 2035. Havsbaserad vindkraft har möjligheter att fylla en stor del av Sveriges växande behov av fossilfri el. Rätt hanterat kan nya havsvindparker vara på plats under 2020-talet, vilket skulle minska Sveriges sårbarhet, underlätta klimatomställningen och sänka priserna för konsumenterna.

Regeringen har nyligen gett tillstånd till två havsvindparker på den svenska västkusten, nämligen Kattegatt Syd utanför Falkenberg och Galene utanför Varberg i Sveriges elområde 3. Det är mycket välkomna beslut, och Centerpartiet har tidigare också uppmärksammat behovet av en snabbare tillståndsprocess för utbyggnaden av vindkraft.

Ett problem är att de båda parkerna som regeringen har godkänt saknar slutliga Natura 2000-tillstånd, eftersom tillstånden har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Det betyder att det i praktiken kan ta lång tid innan vi får veta om regeringens godkända havsvindparker faktiskt kommer att kunna uppföras. Oavsett om de byggs eller inte räcker parkernas 6,5 TWh inte långt för att möta det ökade elbehovet.

Sveriges elbehov är samtidigt allra störst i elområde 4; ändå har regeringen valt att inte fatta beslut om nya havsvindparker i elområde 4. Runt om i norra Europa ges nu tillstånd till många havsbaserade vindkraftsparker, och behovet av beslut i Sverige som gör att utvecklare får tillgång till komponenter och installationsfartyg är mycket stort. Risken är annars att de parker som slutligen får byggas blir försenade.

Skåne Havsvindpark är planerad att uppföras 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Sveriges ekonomiska zon. Den planeras kunna leverera el motsvarande halva Skånes elanvändning i dag och tas i drift före 2030. Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda frågan, har redan rekommenderat regeringen att ge tillstånd till vindparken. Den har också fått ett slutligt Natura 2000-tillstånd, vilket betyder att det endast är regeringens beslut som återstår för att parken faktiskt ska kunna realiseras.

Min fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är därför följande:

 

Har statsrådet för avsikt att i närtid godkänna ansökan om att uppföra Skåne Havsvindpark eller någon annan havsvindpark i elområde 4?