Fråga 2022/23:711 Kapacitetsbrist på grund av reserverad el

av Sanna Backeskog (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Företag med stort energibehov har i olika delar av landet blivit nekade anslutning till elnätet på grund av kapacitetsbrist. Det finns givetvis olika anledningar till den rådande kapacitetsbristen. Ett av problemen har varit att det har skett en stor ökning av större datacenteretableringar. Ytterligare en anledning är att stora industrier och företag i dag har möjligheten att reservera kraft i elnätet för eventuella expanderingar. Där behöver det ske förändringar, både i form av ökad transparens och i form av reglering av i vilken omfattning sådana reservationer kan göras.

Den nuvarande strukturen och ordningen ger inte kommunen möjligheten att se över hur mycket reservationer som finns i elnätet och inte heller av vem. Detta är ett stort bekymmer, inte minst i Gävleborg. Flera kommuner vittnar om att de måste tacka nej till stora elintensiva företag som vill etablera sig i länet. Det innebär alltså att kommunerna också tvingas tacka nej till tusentals jobb. Arbetstillfällen som är synnerligen viktiga för Gävleborg.

Arbetet för att åtgärda kapacitetsbrist behöver ske skyndsamt, med hög energi och på flera fronter. En viktig komponent i det arbetet är att se över ovan beskrivna bekymmer med reserverad el. För tillväxten, jobben och framtidstron. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är: 

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet med kapacitetsbrist som uppstår på grund av reserverad el, exempelvis genom att förändra storbolagens möjlighet att kostnadsfritt reservera kraft för en eventuell expandering eller genom att öka kommunernas insyn i frågan?