Fråga 2022/23:680 En ny eller uppdaterad mineralstrategi

av Eric Palmqvist (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I en värld med ökande befolkning och där stora befolkningsgrupper tar sig ur fattigdom ökar efterfrågan på produkter som förutsätter tillgång på metaller och mineral. Även om teknikerna att återvinna och återanvända produkter tillverkade av metall går framåt kvarstår det faktum att efterfrågan på jungfruligt material kommer att öka. Omställningen till ny och fossilfri teknik påskyndar också detta, då nya mineral som förekommer på andra platser än där gruvdrift sker i dag måste brytas för att möjliggöra omställningen. Samtidigt uppstår intressekonflikter mellan gruvnäringen och exempelvis jord- och skogsbruket, turistnäringen och andra markägare, varför det är av vikt att klargöra vilka intressen som är tyngst vägande och ska ges företräde.

År 2013 antogs en mineralstrategi, som sedan reviderades år 2015. Sedan dess har prospekteringstakten minskat och Sverige tappat i internationellt anseende som gruvnation i Fraser Institutes rankning över hur attraktiva olika länder är att göra gruvrelaterade investeringar i. Några nya gruvor har heller inte etablerats i Sverige under mycket lång tid. Detta samtidigt som efterfrågan på nya innovationskritiska metaller och mineral intensifierats för att kunna utveckla nya gröna tekniker. Tillgången till råvaror för utveckling av exempelvis batteri- och elmotorteknik pekas ut som helt central för den industriella utvecklingen. Samtidigt har det geopolitiska läget kraftigt försämrats, vilket gör oss mer sårbara än på mycket länge. Ökad självförsörjningsgrad av såväl basmetaller som innovationskritiska dito är därför strategiskt viktigt ur inte bara ett näringspolitiskt perspektiv utan också ett säkerhetspolitiskt dito. Till detta ska läggas det som fastslås i EU:s nyligen presenterade Critical Raw Materials Act.

Sammantaget torde det föreligga goda skäl för att revidera befintlig eller utarbeta en helt ny svensk mineralstrategi.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser ministern att verka för att en ny eller reviderad mineralstrategi för Sverige ska tas fram?