Fråga 2022/23:679 De statliga bolagens samordningsskyldighet

av Eric Palmqvist (SD)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Av statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande framgår att dessa bolag inte får fatta beslut av särskilt viktig natur utan att detta först samordnas skriftligt med företrädare för ägaren, det vill säga staten. Bedömningen huruvida ett beslut fattat av styrelsen är samordningspliktigt eller inte görs av bolagsstyrelsen. I de fall styrelsen bedömer att skriftlig samordning ska ske ansvarar bolagets styrelseordförande för att initiativ till detta tas.

Beslut av ”särskilt viktig natur” kan exempelvis vara sådant som medför omfattande konsekvenser för lokalsamhället i vilket verksamheten bedrivs eller beslut som leder till samhällspåverkan i stort.

Under senare tid har medieuppgifter gjort gällande att gruvbolaget LKAB ska ha brutit mot, eller ignorerat, detta skriftliga samordningsansvar med regeringen i samband med satsningarna på Hybritprojektet.

Så som policyn är utformad i dag vilar ansvaret för att skriftligt samordna beslut av särskilt viktig natur med regeringen helt på bolagsstyrelsen genom dennas ordförande. Företrädare för ägare, det vill säga regeringen, saknar däremot möjlighet att kräva att samordning sker i de fall man uppfattar att ett statligt bolag inte efterlever det av ägarpolicyn beskrivna samordningskravet. En ordning där regeringen kan kräva att bolag skriftligt samordnar beslut som av ägaren uppfattas som samordningspliktiga är både rimlig och eftersträvansvärd. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser ministern att verka för att staten, det vill säga ägaren till de statliga bolagen, ska kunna kräva skriftlig samordning av sådana beslut som avses i ägarpolicyn då bolagsstyrelsen för ett bolag med statligt ägande inte själv tar initiativ till att göra detta?