Fråga 2022/23:678 Ändringstillstånd som huvudregel

av Eric Palmqvist (SD)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Enligt miljöbalken finns det en möjlighet att vid ändring av verksamhet som har en miljöpåverkan begränsa tillståndsprocessen till att enbart avse ändringen i den redan tillståndsgivna verksamheten, ett så kallat ändringstillstånd. Det tidigare tillståndet för verksamheten måste ha ett samband med den ändring som föreslås för att en ändringstillståndsprocess ska vara aktuell. Utvärderingar konstaterar att tillämpningen av ändringstillstånd har bidragit till att korta handläggningstiderna i de fall möjligheten tillämpats.

Regelverket är emellertid så utformat att en miljöprövning av endast förändringen av verksamheten är möjlig men inte norm. I praktiken kräver myndigheter fortfarande ofta att hela den tillståndspliktiga verksamheten prövas på nytt vid en förändring. Ett led i arbetet med att korta och effektivisera tillståndsprocesser i allmänhet vore därför att göra ändringstillstånd till huvudregel i miljöprövningsprocesser, då det sannolikt borde frigöra resurser hos de tillståndsgivande myndigheterna att använda till andra, mer komplexa, nya tillståndsprocesser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att verka för att ändringstillstånd ska bli huvudregel då verksamheter som redan har tillstånd i enlighet med miljöbalken önskar genomföra förändringar inom ramarna för den redan tillståndsgivna verksamheten?