Fråga 2022/23:673 Arbetsförmedlingen

av Ciczie Weidby (V)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Arbetsförmedlingens anslag för 2023 ökas med 50 miljoner kronor ”för att ge myndigheten bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet” (prop. 2022/23:99, s. 42). I vårbudgeten framhåller regeringen att tillskottet syftar till att ”stärka Arbetsförmedlingens beslutskapacitet” (prop. 2022/23:100, s. 12).

Samtidigt som regeringen ökar Arbetsförmedlingens anslag med 50 miljoner har myndigheten gått ut med information till chefer och anställda om att myndigheten måste bli mer återhållsam i rekryteringen för att klara av övergången till ett lägre förvaltningsanslag från och med nästa år. Totalt minskar Arbetsförmedlingens anslag med omkring 400 miljoner kronor till 2024 (Publikt den 3 april 2023).

Nyligen varslade Arbetsförmedlingen 320 beslutshandläggare om uppsägning. Befattningen som beslutshandläggare infördes 2020 för att underlätta arbetet när Arbetsförmedlingen under pandemin kraftigt behövde öka sin beslutskapacitet. Enligt Arbetsförmedlingen uppfyller inte befattningen beslutshandläggare de krav myndigheten ställer framöver. Enligt myndigheten behövs arbetsförmedlarkompetens, vilket man menar att beslutshandläggarna saknar. De fackliga organisationerna på Arbetsförmedlingen ser ett stort behov av personalförstärkningar och anser, å sin sida, att det går att bygga på beslutshandläggarnas kompetens och omplacera dem till arbetsförmedlare (Publikt den 26 april 2023). Förhandlingar pågår i skrivande stund.

I förhandlingarna mellan parterna på Arbetsförmedlingen har arbetsgivaren, utöver kompetensskäl, angett budgetskäl för att inte kunna omplacera de 320 beslutshandläggarna – trots att myndigheten får 50 miljoner extra 2023. Enligt de fackliga organisationerna kommer myndigheten inte heller att använda de 50 miljonerna till att anställa ny personal. I stället kommer tillskottet att användas för att minska underskottet som uppstår inför 2024 års fördelning. Regeringens satsning på Arbetsförmedlingen i vårändringsbudgeten kommer således inte att stärka myndighetens beslutskapacitet. För att åstadkomma det krävs betydligt större satsningar på Arbetsförmedlingen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att öka Arbetsförmedlingens anslag så att myndigheten de facto får bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet?