Fråga 2022/23:662 Användningen av TCTF i EU

av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Vid Europeiska rådets sammanträde i mars beslutades om en förlängning av tidigare antagna riktlinjer för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina. EU-kommissionen har därför upprättat ett nytt temporärt kris- och omställningsramverk, Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF), som konkretiserar omfattningen och vägleder medlemsstaterna i hur åtgärder kan vidtas. 

Med TCTF förlängs möjligheterna att göra undantag från EU:s statsstödsregler i form av direktstöd till insatser som anses nödvändiga för att genomföra en grön omställning. Som exempel på sektorer där detta kan medges nämns snabbare utbyggnad av förnybar energi och energilagring och tekniker som fasar ut fossilbränsleanvändning i produktionsprocesser. TCTF gör det även möjligt att ge riktade investeringsstöd till framställning av ”strategisk utrustning”, såsom elbilsbatterier, solceller och vindturbiner, liksom produktion av nyckelkomponenter och återvinning av kritiska råmaterial och mineral. Fram till den 31 december 2025 kan medlemsländer bevilja aktörer statsstöd på upp till 150 miljoner euro per projekt inom dessa områden. 

Tillverkning av batterier för elfordon är en relativt ny sektor som är helt nödvändig för att minska utsläppen från vägtransporter. Jämfört med sina konkurrenter har svenska fordonstillverkare gått i bräschen för att ställa om till elektrifierade fordon, med ett antal aviserade projekt i Sverige inom batteritillverkning, med tillhörande forskningsenheter, som en direkt följd. Men ännu har bara en enda av dessa börjat byggas – Northvolt 1 i Skellefteå. Övriga batterifabriksprojekt, exempelvis i Göteborg, Mariestad och Borlänge, har inlett olika tillståndsprocesser, men alltjämt utan garantier för att de faktiskt slutförs och sätts i produktion. 

Detta samtidigt som USA:s regering lagt fram ett omfattande stödprogram för forskning och framställning av elfordonsbatterier i och med Inflation Reduction Act (IRA). Det råder inget tvivel om att möjligheterna att få olika former av direktstöd för att etablera sig i USA kommer att attrahera företag och kompetens inom batteritillverkning. Likaså har ett antal EU-regeringar aviserat för att ta TCTF-regelverket i bruk för att etablera ekosystem för batteritillverkning. 

Jag vill därför fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

På vilket sätt tänker ministern och regeringen möta ett ökat användande av TCTF i medlemsstaterna?