Fråga 2022/23:658 Upphovsrätten för bildskapare

av Per-Arne Håkansson (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

En stark och väl fungerande ordning för upphovsrätt för bildskapare är av vikt för fortsatt tillväxt och utveckling för kulturella och kreativa näringars konkurrenskraft.

Det bygger på samverkan och ansvarstagande av aktörer på området och en väl förankrad lagstiftning och reglering.

Den svenska modellen, som varit och är framgångsrik, är av vikt att bevara och vårda. Den har sin grund i upphovspersoners förhandlingsrätt och inte enbart myndighetsreglering.

En utredning för bildupphovsrätt, SOU 2022:20, blev klar i somras och remisser har inkommit.

Remissvaren var positiva till att ändra omfattningen för privatkopieringsersättningen, så att stillbild och text kan omfattas. Bilder är det som, enligt aktuella undersökningar, privatkopieras allra mest. Detta gäller särskilt sedan smarta mobiltelefoner slog igenom stort.

Frågan om att införa en ny myndighet kritiserades av remissinstanserna. Men den frågan kan separeras och införas senare, eller så kan man behålla den befintliga ordningen som marknaden ju har löst med Copyswedes branschavtal med elektronikbranschen.

Användar- och medborgarperspektiv är självklart men också balans mellan parterna för en långsiktigt hållbar ordning.

I dialog med bildupphovsrättsorganisationer har jag förstått att det finns uttryckliga krav på att utvidgningen av ordningen sker nu, med hänvisning till implementering av EU-direktiv.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att ta initiativ för att utifrån utredningens intentioner stärka upphovsrätten för bildskapare i Sverige?