Fråga 2022/23:634 Kommunens tillsyn över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

av Rose-Marie Carlsson (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala verksamheten när det gäller förskola och enskild pedagogisk omsorg, EPO. Min erfarenhet av Skolinspektionens tillsyn är att den till största del görs på huvudmannanivå.

När det gäller den fristående verksamheten är det kommunen som ansvarar för tillsynen, och Skolinspektionen granskar hur kommunen utövar sitt tillsynsansvar.

Den kommunala tillsynens kvalitet och inriktning varierar över landet, inte minst beroende på bland annat kommunens storlek och erfarenhet av att utöva tillsyn.

Tillsynen gäller huruvida huvudmannen följer skollag, läroplan och kommunens riktlinjer. Finns det brister ska huvudmannen ges möjlighet att rätta till bristerna, men det är alltid huvudmannen som ansvarar för sin verksamhet.

Att kommunernas tillsynsansvar fungerar är en viktig del i arbetet att kvalitetssäkra dessa verksamheter. Om kvaliteten brister kan det få mycket stora konsekvenser för de barn som är helt beroende av verksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att de kommunala huvudmännen utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt?