Fråga 2022/23:619 Barn i skyddat boende

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Barns rättigheter är viktiga frågor, och barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Det förpliktar. Att barn har rätt att vara unika individer och rättighetsbärare samt att komma till tals och vara delaktiga i de beslut som fattas är mycket viktigt för deras välbefinnande.

För något år sedan kom utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen att barn ska ha ett eget beslut från socialtjänsten i det fall de placeras på ett skyddat boende.

Barnen behöver ett eget beslut för att de ska ha en egen handläggare och kontaktperson inom socialtjänsten, som är ansvarig för deras placering. Det behövs för att det ska ske en uppföljning av hur barnet mår och om barnet får tillgång till skola och för att säkerställa att det är till barnets bästa att placeringen sker. Bara på så sätt kan barnet komma till tals och påverka de beslut som rör barnet självt. Det är också avgörande för att leva upp till barnkonventionen och svensk lag.

Det finns flera rapporter som visar på att många barn och ungdomar upplever att ingen ser dem eller uppmärksammar deras behov när de befinner sig på ett skyddat boende. Detta riskerar att skada dem framöver. Det är bråttom att ge barn och unga i Sverige bättre skydd och säkerställa deras rättigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

När avser regeringen att lägga fram en proposition med lagförslag som ger barn och unga rätt till egna beslut vid placering på skyddat boende?