Fråga 2022/23:618 Kvalitetsmätningar på det svenska vägnätet

av Ulrika Heie (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Varje vår aktualiseras läget på våra vägar i Sverige när tjällossning, framför allt i norr, bidrar till stora skador, vissa år värre än andra. En rapport från Svenskt Näringsliv visade för någon månad sedan att den totala underhållsskulden för infrastruktur är cirka 77 miljarder kronor, och den ökar. Regeringen har ökat resurserna på vägunderhåll i sin budget, men hur ska det bli mer än ord och bli till verkstad? 

Jag har då en fråga angående att Trafikverket upphör med mätning av kvalitet på svenska vägnätet. 

Sedan 2011 har Trafikverket genomfört kvalitetskontroller över tillståndet på det svenska vägnätet. En av dessa mätningar heter ”Mobil tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion på det statliga vägnätet inom Sverige”. Genom dessa mätningar får Trafikverket, vägmarkeringsindustrin (entreprenörer, producenter) och politiker ett bra underlag kring vägnätets och vägmarkeringars skick både nationellt och regionalt. 

För att upprätthålla en bra kvalitet på vägnät och vägmarkeringar är det viktigt att det genomförs kontinuerliga mätningar, så att man får en översiktsbild av underhållsbehovet, kan se konsekvenser av åtgärder och kan prioritera investeringar där behovet är som störst. Den senaste mätningen av vägmarkeringarnas status genomfördes 2021. 

Den förra regeringen gav i oktober 2021 Trafikverket ett uppdrag att redogöra vilka krav som ställs på svenska väginfrastrukturen för att kunna införa självkörande fordon. I detta skulle man bland annat redovisa hur stor del av den statliga infrastrukturen som håller tillräckligt hög standard för självkörande fordon. I rapporten, som redovisades till regeringen mitten av 2022, pekade man bland annat på vikten av vägmarkeringar som stödjande funktion till bilarna, och man föreslog också en utökad underhållsstrategi för att möta framtidens krav från bilarna (Vägens stöd till automatiserade fordon, 2022:087). 

Regeringens budgetproposition innehöll en extra satsning på vägmarkering för att minska underhållsskulden. Det är då förvånande att Trafikverket nu har beslutat att upphöra med dessa mätningar och att det på så sätt blir svårare att få en överblick över statusen på det svenska vägnätet. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att uppdra till Trafikverket att återuppta mätningarna av kvaliteten på det svenska vägnätet, så att vi kan säkerställa ett bra beslutsunderlag för framtida infrastrukturplaner?