Fråga 2022/23:615 Synskadades rätt till färdtjänsttillstånd

av Kadir Kasirga (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav i mars 2022 i uppdrag till myndigheten Trafikanalys att utreda villkoren för färdtjänsttillstånd enligt lagen (1997:736) om färdtjänst. Detta sedan allt fler synskadade nekats tillstånd.

Syftet med uppdraget var att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst med utgångspunkt i de intentioner som anges i förarbetena till lagen (1997:736) om färdtjänst och prop. 1996/97:115 Uppdrag att belysa tillståndsgivningen för färdtjänst.

Trafikanalys slutredovisade uppdraget den 31 mars 2023 genom rapporten Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd – redovisning av regeringsuppdragmed förslag till författningsändringar som föreslås träda i kraft i juni 2024.

Utredningen fastslår att det har skett glidningar i tillämpningen av lagen som inte varit avsedda, och inte heller kan anses önskvärda, från det att lagstiftaren lagstiftade om rätt till färdtjänst, och som inneburit att vissa grupper av personer med funktionsnedsättning inte får tillstånd till färdtjänst trots uppenbara svårigheter. Utredaren lämnar också andra förslag för regeringen att se över.

Att människor i uppenbart behov av färdtjänsttillstånd nekas innebär ofta onödiga hinder för arbete, fritid och familjeliv, och att den av riksdagen antagna strategin för funktionshinderspolitiken sätts åt sidan. Oaktat de övriga förslag som lämnas i utredningen måste det vara angeläget att uppenbara fel i lagstiftningen rättas till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta initiativ för att de författningsförslag som lämnas i utredningen implementeras så att synskadade får förstärkt rätt till färdtjänsttillstånd?