Fråga 2022/23:606 Mundogas Oslo och dess påverkan på Östersjön

av David Perez (SD)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Östersjön är ett känsligt inlandshav, och regeringen gör mycket för att begränsa miljöfarliga utsläpp som kan få negativa konsekvenser för det marina ekosystemet.

Det norska tankfartyget Mundogas Oslo förliste år 1966 i Ålands hav, på gränsen till finskt territorialvatten, cirka tre och en halv landmil från Örskär. Tankfartyget hade en last på 2 000 ton ammoniak i sex olika tankar. En av dessa bärgades kort efter fartygets förlisning, och fem finns kvar i vraket. Det är i dag oklart hur mycket av lasten som finns kvar på Östersjöns botten.

Kustbevakningen har undersökt fartyget i omgångar och har uttalat att det är en tidsfråga innan tankarna rostar sönder. Enligt gällande regler är det ägaren som har ansvaret för att bärga vraket, men Sjöfartsverket kan ta beslut om att bärga det om det föreligger hinder för sjöfart. Kustbevakningen kan också besluta att bärga ett vrak om det bedöms vara en fara för miljön. Skeppet finns med på en lista från Havs- och vattenmyndigheten över angelägna skepp att bärga. Tyvärr väntas detta inte ske i närtid.

Fram till dess att regeringen eller ansvarig myndighet beslutar att bärga vraket finns det en uppenbar risk för både sjöfart och människoliv. Exempelvis om en tank skulle lossna och flyta upp till ytan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vad avser statsrådet att göra för att vraket inte ska hota sjöfart, inlandshavets känsliga ekosystem eller människoliv?