Fråga 2022/23:575 Hemställan om kompensation för kraftigt höjda färjepriser

av Hanna Westerén (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den 23 februari 2023 sändes en hemställan från ordförande i regionstyrelsen i Region Gotland, Meit Fohlin, till regeringen (fem olika statsråd) rörande de exceptionella prisökningarna i gotländsk färjetrafik och det akuta behovet av att kompensera resenärer och fraktköpare. Hemställan avslutas som följer: ”Sammantaget hemställer vi om ett stöd motsvarande 244–258 miljoner kronor per år. För detta tar vi bland annat stöd i EU-fördraget, artikel 174, som handlar om att minska skillnaderna mellan olika regioners förutsättningar och om att överbrygga geografiska hinder för öar.”

Gotlands behov omnämndes inte med ett ord i det budgetförslag som i går landade på riksdagens bord, varför här bifogas en kort påminnelse om Gotlands förutsättningar.

Det senaste året har priserna i Gotlandstrafiken ökat med närmare femtio procent, för såväl resenärer som gods. Effekterna för människor boende i landets enda ö-region är långtgående, och redan nu märks stora svårigheter med in- och utpendling, liksom för näringsverksamheter av skilda slag att uppnå lönsamhet samt att behålla och rekrytera medarbetare. Ur totalförsvarssynpunkt är det mycket olyckligt givet Gotlands strategiska läge i Östersjön men också i termer av försörjningsförmåga, då Gotland står för cirka 5 procent av svensk livsmedelsproduktion. Trots de uppräknade konsekvenserna har hemställan fortfarande inte genererat någon synlig reaktion från regeringen. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

När avser statsrådet att svara på Region Gotlands hemställan?