Fråga 2022/23:570 Länsstyrelsernas avvägningar gällande energiproduktion och jordbruksmark

av Adrian Magnusson (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Sverige är i behov av att bevara god jordbruksmark för utökad inhemsk matproduktion i landet. Detta är ett viktigt riksintresse och något som länsstyrelsen generellt lägger stor vikt vid när bedömningar görs kring exempelvis byggnation på marken i fråga.

Samtidigt är energiproduktionen ett viktigt samhällsintresse. Många lantbrukare vill upplåta delar av sin mark för att bygga solcellsanläggningar. Dessa anläggningar orsakar inte stora, bestående ingrepp i den goda jordbruksmarken utan marken kan återställas i brukbart skick efter att solcellsanläggningen plockats ned. Både länsstyrelser och lantbrukare upplever att regeringen inte lämnar tydliga besked om vilket intresse som ska väga tyngst. Detta innebär att länsstyrelserna tvingas göra svåra bedömningar som kan leda till olika bedömningar i liknande fall. Det skapar frustration, både hos länsstyrelser och markägare. Problemet är särskilt förekommande i Skåne, där det finns god jordbruksmark men också goda förutsättningar för energiproduktion genom solcellsanläggningar.

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren är därför:

 

Avser ministern och regeringen att lämna några instruktioner till landets länsstyrelser gällande avvägningen mellan de viktiga intressena av å ena sidan bevarandet av jordbruksmark och å andra sidan utökad energiproduktion?