Fråga 2022/23:564 Uppföljningssystem för samordningsförbunden

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Många som har en komplex problematik, ibland både fysiskt och psykiskt, hamnar i långa sjukskrivningsperioder och behöver stöd och hjälp från olika aktörer för att åter nå arbetsmarknaden. Ofta är det samverkan mellan olika myndigheter som brister, och samordningsförbunden i Sverige kan vara en överbyggande sammanslutning. Överbyggnaden var det som var skälet till att de bildades för ganska många år sedan.

De långa sjukfallen ökar, och för dem som inte har en arbetsgivare behövs en samordning så att även dessa personer får stöd och hjälp att återkomma till arbetsmarknaden. Av det skälet behöver samordningsförbunden finnas i hela landet samtidigt som styrningen och uppföljningen av verksamheten behöver förtydligas och förbättras.

En viktig del för både styrning och uppföljning är att vi har ett rapporteringssystem som gör att vi kan ta ut statistik och följa hur det går för olika personer under och efter att de varit med i samordningsförbundens verksamheter. Utan det kan vi inte bygga beslut på verklighetsbaserad kunskap.

Det system som har funnits för att kunna rapportera hur det har gått för olika individer har administrerats av Försäkringskassan men har nu upphört. Det gör att det inte finns något system för just det vi behöver för att kunna styra och följa upp samordningsförbundens arbete. Det är ett viktigt arbete, men det behöver kunna följas upp för att kunna utvecklas. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Vad kommer statsrådet och regeringen att göra för att det ska finnas ett uppföljningssystem för samordningsförbunden för att kunna följa upp verksamheten?