Fråga 2022/23:550 Stående klimatuppdrag till myndigheterna

av Kajsa Fredholm (V)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Inför arbetet med att utforma den kommande klimatpolitiska handlingsplanen för mandatperioden 2023–2026 bidrar Naturvårdsverket med underlag som presenteras den 15 april i år. Därutöver har Tillväxtverket, Trafikanalys samt Länsstyrelsen i Uppsala län under hösten 2022, enligt uppdrag av den förra regeringen, bidragit med underlag till planen. I de tre myndigheternas uppdrag ingår att ta fram förslag på politiska insatser i planen samt bedöma hur dessa kan bidra till att klimatmålen nås.

Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin rapport i mars 2023 att av de nära 100 förslag på åtgärder som kommit från myndigheterna är det få förslag som har en beräknad effekt på hur mycket åtgärden minskar utsläppen. Rådet anser därför att det är omöjligt att bedöma i vilken grad förslagen kan ge tillräckliga utsläppsminskningar i närtid för att klimatmålen ska nås. Därutöver är förutsättningarna på grund av regeringens politik annorlunda i dag än när uppdraget gavs. Med den politik som nu gäller bedöms utsläppen komma att öka de närmaste åren, framför allt från inrikes transporter.

Klimatpolitiska rådet konstaterar att när politiken på kort tid förändras blir detta en avgörande brist när regeringen nu ska utforma den klimatpolitiska handlingsplanen. Rådet står även fast vid sin tidigare rekommendation att regeringen bör ge flera myndigheter ett stående uppdrag att leverera inspel till de klimatpolitiska handlingsplanerna. En stor mängd förslag ger också en regering ökad möjlighet till handlingsfrihet att välja hur den ska uppfylla klimatlagens krav på handlingsplanen.

Vänsterpartiet anser att regeringen har satt Sverige i en mycket svår situation när det gäller möjligheterna att leva upp till såväl våra nationellt beslutade som globalt beslutade klimatmål, vilket riskerar att ge allvarliga negativa ekonomiska, ekologiska och sociala effekter. Vi anser därför att det är mycket angeläget att regeringen skyndsamt hörsammar Klimatpolitiska rådets rekommendation att relevanta myndigheter ska ges ett stående uppdrag att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen med förslag som ger utsläppsminskningar som överstiger klimatmålen.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att verka för att myndigheter i närtid ska ges ett stående uppdrag att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen med förslag som ger utsläppsminskningar som överstiger klimatmålen?