Fråga 2022/23:536 Taiwans deltagande i WHO och WHA

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 21–30 maj kommer World Health Assembly (WHA) att hållas i Genève, och återigen ser vi hur en ledande aktör inom just det globala hälsoområdet 0150 – Taiwan – kommer att stängas ute. Undertecknad har återkommande och i olika forum lyft vikten av att Sverige och andra länder verkar för att inkludera Taiwan i såväl WHA som dess underorganisation World Health Organisation (WHO). Så sent som den 8 februari i år återkopplade utrikesministern på en skriftlig fråga om just detta där han redogjorde för att regeringens hållning var att ingen region i världen ska lämnas utanför det globala hälsoarbetet.

Det var ett glädjande besked, men likväl saknades någon beskrivning av på vilket sätt och hur regeringen specifikt kan tänka sig att verka för att just Taiwan ska inkluderas. Att slentrianmässigt säga att samtliga regioner i världen ska inkluderas kan såväl antyda att Taiwan utestängs då de formellt anses vara en del av Fastlandskina som redan är representerat, alternativt att de ska inkluderas, men då utan att specifikt lyfta detta positiva land.

Taiwans hälso- och sjukvårdskapacitet har med rätta fått internationellt erkännande, och deras insatser inte minst under coronapandemin har inneburit att otroligt många liv har räddats långt utanför deras landsgränser. Därtill har de stimulerat den medicinska forskningen och samtidigt stärkt utvecklingen för att bidra till diverse olika globala insatser. Det minsta vi kan göra, för att främja den globala hälsan och samtidigt visa tacksamhet gentemot Taiwan, är att åtminstone lyfta ett finger för att specifikt de ska få inkluderas i WHA och WHO.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete?