Fråga 2022/23:530 Det svenska medlingsnätverket för kvinnor

av Linnéa Wickman (S)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

År 2015 startade den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen upp ett svenskt kvinnligt medlingsnätverk med kvinnor som har erfarenhet och expertkunskap inom diplomati, fredsbyggande, fredsmedling och fredsförhandling. Detta var en del av den feministiska utrikespolitiken och insikten om att ingen fred efter väpnad konflikt blir hållbar om kvinnor utesluts från fredsprocesser och förvägras en plats vid bordet.

Medlingsnätverket har varit en av metoderna från Sveriges sida för att bidra till att nå målen i FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet liksom efterföljande resolutioner och FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Nätverkets medlemmar har utfört ett viktigt arbete runtom i världen för att bidra till att kvinnors perspektiv, behov och intressen prioriteras vid byggandet av fred och därmed till att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i pågående fredsprocesser. Nätverket har även bidragit till att utbilda kvinnor från andra länder i medling och diplomati.

Även om framsteg skett sedan FN:s säkerhetsråd 2000 antog resolution 1325 som stipulerar att kvinnor måste involveras i allt arbete för fred och gemensam säkerhet så är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade i fredssamtal och medlingsprocesser. Det finns därmed inget tvivel kring behovet av det kvinnliga medlingsnätverkets fortsatta insatser och bidrag till fredsbyggande i världen.

Det kvinnliga medlingsnätverket samordnades av Folke Bernadotteakademin, FBA men ligger i dag vilande efter besked från regeringen i myndighetens regleringsbrev för 2023. Regeringen har även valt att skära ned i årets anslag till FBA. 

Med anledning av detta är min fråga till utrikesminister Tobias Billström:

 

Vilka är skälen till beslutet från regeringen att det svenska medlingsnätverket för kvinnor läggs vilande, och avser ministern och regeringen att återstarta det kvinnliga medlingsnätverket eller innebär beslutet i årets regleringsbrev en permanent nedläggning?