Fråga 2022/23:525 En långsiktig lösning för Ranstadsverket

av Jan Riise (MP)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

På 1960- och 70-talen skulle Sverige bryta eget uran för att kunna försörja det då framväxande svenska kärnkraftsprogrammet. Området i gränstrakterna mellan Billingen (Skövde) och Falbygden valdes för tillgången på uranhaltig skiffer.

En stor anläggning byggdes med dagbrott, tunnlar, krossverk och kontor. Ranstadsverket blev ett känt begrepp i dåtidens Sverige.

Under några år i slutet av 60-talet bröts 1,5 miljoner ton skiffer, vilket gav cirka 215 ton uran. Hela upplägget var väldigt olönsamt. Dessutom hade Sverige under resans gång bytt fokus avseende tekniken för de kärnkraftverk som skulle byggas.

Så småningom upphörde verksamheten helt och hållet, byggnader revs och den stora silon sprängdes. I dag finns bara en del kontors- och industrilokaler kvar som används av lokala företag, bland annat för tillverkning av villavagnar.

Fastigheten som anläggningen funnits på såldes sedermera till en privatperson, som nu har hunnit bli drygt 80 år och är utan arvingar.

Men stora mängder avfall med lågaktivt uran finns fortfarande kvar, upplagt i en fem hektar stor övertäckt deponi av lakrester som klassificerades som “miljöriskområde”. Detta skedde efter att fastigheten fått ny ägare under Fredrik Reinfeldts regeringstid, med Maud Olofsson som ansvarig minister. Kostnader för anläggande, skötsel och kontroll betalades genom den så kallade Studsviksfonden.

Regelbundna provtagningar av vatten sköts av en annan privatperson som är verksam i ett av företagen i de gamla lokalerna. Någon annan statlig verksamhet finns inte.

Men ett långsiktigt ansvar för lakrestdeponin måste organiseras. Det finns ett förslag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ge Statens geologiska undersökning, SGU, i uppdrag att förvärva marken. Detta förslag har också stöd från SGU. Förslaget har tillställts regeringen i Hemställan om åtgärder, senast den 4 mars 2021, Länsstyrelsens dnr 575-8293-2021.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är:

 

Hur ser ministerns och regeringens plan ut för att få till en långsiktig och säker lösning för fastighet och deponi i Ranstad?