Fråga 2022/23:510 Tillståndsprocesser för elnät – ledningsrätt

av Jessica Stegrud (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Bristande överföringskapacitet är ett samhällsproblem som växer i takt med att elektrifieringen tilltar. Det tar även i dag alltför lång tid att bygga ut elnäten för att komma till rätta med det. Det kan dröja uppemot tio till tolv år för tillståndsprocesserna vid elnätsutbyggnad. Med anledning av det antog riksdagen nyligen ny lagstiftning på området som ska kunna korta processen med cirka två år, något som får anses vara ett nödvändigt första steg men som är långtifrån tillräckligt.

I dag kan vissa delar av ledningsförrättningen påbörjas innan koncessionen har beviljats, men det kräver att den som ska bevilja koncessionen medger det. En möjlighet att korta tillståndsprocesserna ligger i att slopa ett krav om ett sådant medgivande. Man skulle kunna påbörja förberedande arbetsmoment som inte innefattar markägarkontakter innan koncession erhållits. 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa denna fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Om och i så fall när avser ministern och regeringen att lägga förslag om att ta bort kravet på medgivande från den som ska bevilja koncessionen för att inleda förrättning om ledningsrätt?