Fråga 2022/23:503 Regler för skattereduktion och årsskiftesproblematik

av Josef Fransson (SD)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Man kan ha olika synpunkter på energipolitiken, detta är dock inte fråga om energipolitiken per se, utan huruvida staten lever upp till vad man lovar medborgarna och där privatpersoner kan hamna i kläm på grund av brister i regelverken. Det är viktigt att statens regler och stöd upplevs som tydliga och förutsägbara för medborgarna.

Reglerna om skattereduktion för installation av så kallad grön teknik, som ger privatpersoner en skattereduktion för installation av solceller, laddstolpar och batterier, har en stort brist med så kallad årsskiftesproblematik. Det handlar om att möjligheten att delbetala kostnaden för installationen försvåras av att skattereduktionen enbart får göras på de delbetalningar som sker under samma kalenderår som slutbetalningen. 

Det innebär att om en installation drar ut på tiden, exempelvis på grund av komponentbrist, och en installation slutbetalas efter ett årsskifte får kunden inte skattereduktion på den del av installationen som delbetalades under det första året. Delbetalningar är ofta en förutsättning i branschen då det är en kapitalintensiv investering. Att kunden inte får skattereduktion på hela det investerade beloppet om slutbetalning görs efter årsskiftet skapar stora osäkerheter för såväl kunder som företag. Handelsutmaningar efter pandemi och pågående krig gör att många komponenter har ryckiga och utdragna leveranstider. Detta gör att förhållandevis många av de privatpersoner som nyttjar det gröna avdraget drabbas av årsskiftesproblematiken.

Kunder kan således inleda ett arbete i tron att kunna erhålla avdrag på hela sin investeringen, men i själva verket kan det bli ytterst litet om installationen drar ut på tiden och förskottsbetalningarna är en stor andel av den totala kostanden då avdraget bara får betalas ut på slutbetalningen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Hur avser ministern att agera för att göra reglerna mer ändamålsenliga och rättvisa för de privatpersoner som väljer att nyttja det gröna avdraget?