Fråga 2022/23:498 Felaktiga utbetalningar av elstöd

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Elstödet som är avsett för privathushållen har också betalats ut till näringsidkare som drivit företag i form av enskild firma och som saknar separata elabonnemang för näringsverksamheten. Det går inte att få svar om de närmare omständigheterna kring dessa utbetalningar, eftersom regeringen och Sverigedemokraterna beslutat att sekretessbelägga uppgifterna. De tio personer som har fått de största summorna utbetalda i elstöd har alla fått över 300 000 kronor. Den största utbetalningen var på 773 669 kronor.
 
Enligt Försäkringskassan ska dessa företagare få behålla det utbetalda hushållsstödet. De kommer däremot inte att kunna ansöka om det generella elstödet till företagen.
 
Det innebär att företagarna kommer att behandlas olika, eftersom stöden omfattas av olika regler. Dessutom uppstår uppenbara oklarheter kring regler om skatter och statsstöd. Regeringen har ännu inte redogjort för hur denna problematik ska lösas.
 
I dag rapporterar Ekot om att regeringen redan i december varnades för att elstödet till hushåll skulle kunna hamna hos företagare när elabonnemanget står på en privatperson med enskild firma. Bokföringsnämnden, det vill säga statens expertorgan på redovisning och bokföring, informerade regeringen om detta både i december och sedan ytterligare en gång i remissvaret till regeringen.
 
Mot bakgrund av det som anförs ovan är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 
I vilken utsträckning har Bokföringsnämndens remissvar beaktats i beredningen av elstödet?