Fråga 2022/23:496 Nyproduktion av bostäder med rimliga hyror

av Ingela Nylund Watz (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den 20 januari gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka insatser man gör tillsammans med kommunerna för att öka bostadsbyggandet. Regeringen anser alltså att det behövs nya bostäder i hela landet. Det är bra. Problemet är dock att byggandet tvärbromsar just nu. I Stockholms län tror länsstyrelsen att nyproduktionen kommer att falla från planerade 22 000 nya bostäder i år till betydligt mindre än hälften. Stockholmsregionens tillväxt kommer att avstanna, arbetslösheten öka, bostadsbristen förvärras och segregationen cementeras. Incitamenten för oseriösa och kriminella aktörer att verka på bostadsmarknaden genom att utnyttja redan utsatta människor kommer att kvarstå.

Den ekonomiska krisen får konsekvenser för många hushåll som redan har det tufft, och såväl Länsstyrelsen i Stockholm som Stadsmissionen vittnar om att nya grupper av människor med relativt normala inkomster nu får problem med att klara sina boendekostnader. Människor utan vars arbetsinsatser viktiga funktioner i samhället slutar fungera.

Det investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror som den tidigare regeringen införde avskaffades av den nya regeringen utan att ersättas med något annat instrument eller någon annan åtgärd för att råda bot på den stora bostadsbristen.

Regeringens bristande vilja att upprätthålla en aktiv bostadspolitik som ger förutsättningar att bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i skapar huvudsakligen två allvarliga problem. Det handlar både om att tillväxten stannar av och om att fler människor får problem att klara hyran och hamnar i utsatthet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att stimulera nyproduktion av bostäder med rimliga hyror?