Fråga 2022/23:492 Fortsatta leveranser från järnvägens elnät

av Anna-Belle Strömberg (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Jag ställde den 1 mars 2023 en skriftlig fråga (2022/23:412) till Ebba Busch om uppsagda elleveranser från järnvägens elnät.

Trafikverket (TRV) motiverar uppsägningen av de berörda elleveranserna med att de inte ska vara förenliga med ellagen, och man uppger också att den tidsbegränsade dispens man har från Energimarknadsinspektionen (EI) ska förutsätta att TRV aktivt verkar för att avveckla anslutningarna. Vidare anger man att det inte finns juridiskt stöd för att bekosta ersättningsanslutningar till det allmänna elnätet.

Ebba Busch har svarat att regeringen inte styr hur TRV agerar i enskilda fall, men också att EI nyligen har lämnat över en rapport (Ei R2022:12) som berör frågan och att Regeringskansliet för närvarande bereder denna.

I rapporten från EI föreslås bland annat att ett nytt undantag ska införas i den så kallade IKN-förordningen (2007:215) för de berörda elleveranserna. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Som skäl till förslaget anger EI att ”det inte går att förutse hur länge det kommer att dröja innan det är möjligt för dessa kunder att till en rimlig kostnad få en anslutning till det koncessionerade nätet, förutom att det inte lär ske inom överskådlig tid”.

Om det föreslagna undantaget införs faller TRV:s argument för att säga upp elleveranserna. Detta skulle också vara en tydlig signal om att regeringen förväntar sig att de berörda elleveranserna ska fortsätta, eftersom undantaget annars skulle vara meningslöst.

Det är angeläget att regeringen agerar snabbt och tydligt i denna fråga. TRV har aviserat att de tänker klippa ledningarna efter den 30 september, och just nu finns det människor som inte vet om de kommer att kunna bo kvar i sina hem till hösten.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför:

 

Avser ministern att införa det av EI föreslagna undantaget innan den 30 september och därmed undanröja det som TRV har angett som hinder för fortsatt elleverans?