Fråga 2022/23:489 Risker med utländskt ägande i svensk hälso- och sjukvård

av Anna Vikström (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Den förra regeringen gav FOI i juni 2022, via Socialdepartementet, i uppdrag att genomföra en studie avseende utländskt ägande och utländska investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Rapporten lämnades i februari 2023 och heter Utländska investeringar och ägande i svensk hälso- och sjukvård – En studie om risker. I rapporten framgår att tillfrågade regioner anser att myndigheters och regioners bristande insyn i ägandestrukturer är en betydande risk och att frånvaro av pålitlig information och data kring utländskt ägda företag utgör en risk samt att den största utmaningen är begränsad tillgång till pålitlig information om utländskt ägande samt begränsad medvetenhet om riskerna inom sektorn. Författarna skriver att risken inte nödvändigtvis ökar med utländskt ägande utan snarare med privat ägande, eftersom det begränsar det allmännas insyn och kontroll. Utländskt ägande av aktörer som verkar inom den svenska hälso- och sjukvården kan försvåra svenska myndigheters tillsyn av aktörernas verksamhet, och detta gäller särskilt om det finns utländskt ägande i flera led.

På grund av svårigheter med tillgång till information och data samt tidsbegränsningar var det omöjligt att genomföra en bred, kvantitativ undersökning av utländskt ägande inom den svenska hälso- och sjukvården. En sådan undersökning var enligt rapporten önskvärd både utifrån svenska säkerhetsintressen och för att validera slutsatserna som dras i den här studien.

Med anledning av rapportens innehåll och slutsatser är min fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att få en tydligare bild av utländskt ägande i den svenska hälso- och sjukvården, till exempel genom ytterligare forskning?