Fråga 2022/23:486 Strategi för att stärka godstransportnäringen

av Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

År 2018 presenterade den dåvarande regeringen en nationell godstransportstrategi: ”Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi”.

Transportsystemet är en av de viktigaste delarna när det gäller att fasa ut det fossila beroendet och minska miljöpåverkan. Den är också en nyckel för vår tillväxt, så strategin var välkommen.

Trafikanalys har haft i uppdrag att följa upp och slutredovisa arbetet med den nationella godstransportstrategin. Några slutsatser från utvärderingen är att det finns många positiva saker från den nationella godstransportstrategin att ta med i det fortsatta arbetet men att styrning och ledning behöver förändras.

I dag får vi oroande besked från många av aktörerna kring godset i vårt land: Det är för trångt på järnvägen, Trafikverkets nya planeringssystem MPK ställer till mycket problem när det handlar om system som inte fungerar, när underhåll ska ske vilket då innebär att trafiken inte kan fungera, och näringslivet funderar på sina håll allvarligt på om det är en bra idé att lägga över gods från väg till järnväg när man inte kan lita på att godset kommer fram. Så här kan vi ju inte ha det.

Ska vi klara av att öka vårt lands tillväxt och vår stora klimatutmaning där transportsektorn måste minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 så måste gods flyttas över från väg till järnväg och sjöfart, och då måste systemen fungera. Det är också viktigt att berörda aktörer har mötesplatser där utmaningar och möjligheter kan diskuteras och beslutas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att fortsätta arbetet med godstransportstrategi, och avser statsrådet att nystarta godstransportstrategirådet och därmed ta tag i de utmaningar som vi dagligen får oss till livs från näringslivsföreträdare och andra gällande den så viktiga frågan om godset?