Fråga 2022/23:485 Bättre villkor för reservofficerare

av Hanna Gunnarsson (V)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

En betydande andel av Försvarsmaktens personal är reservofficerare, det vill säga att de har sin huvudsakliga anställning hos civila arbetsgivare. För en fungerande personalförsörjning är systemet med reservofficerare av stor vikt.

I och med utbyggnaden av det militära försvaret är tillväxtbehovet av nya reservofficerare stort. Försvarsmakten har angett ett behov om 5 000 reservofficerare 2035. Det är en dubblering av nuvarande nivåer. Sveriges medlemskap i Nato ökar de potentiella behoven ytterligare. År 2020 bedömde Försvarsmakten dessutom att knappt hälften av samtliga reservofficerare var att räkna med, i den mening att de hade tjänstgjort eller övat tillräckligt nära i tid. Antalet reservofficerare som utbildas behöver öka betydligt.

I dag finns också en rad hinder som gör det onödigt svårt att verka som reservofficer. Civila arbetsgivare har inte längre en självklar relation till Försvarsmakten, vilket gör att man inte heller ser tjänstledighet för övning som självklart. För den som är student kan studieledighet för att tjänstgöra som reservofficer leda till att man förlorar sin studentbostad. Också inkomstbortfallet det kan innebära att tjänstgöra hos Försvarsmakten i stället för hos sin civila arbetsgivare kan påverka viljan att tjänstgöra negativt.

Försvarsministern har själv visat engagemang för frågan. Under förra mandatperioden riktade riksdagen ett tillkännagivande mot regeringen i syfte att underlätta tjänstledighet för reservofficerare. Upprinnelsen var en motion från just Pål Jonson m.fl. Försvarsministern har i sin nuvarande roll hänvisat till det pågående arbetet i Regeringskansliet om Försvarsmaktens personalförsörjning. Jag delar uppfattningen om att det är helt nödvändigt att ta ett större grepp om Försvarsmaktens personalförsörjning. Med det sagt är det viktigt att frågan om reservofficerare inte blir en bisak.

Jag vill därför fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

Avser försvarsministern och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att behovet av antalet reservofficerare möts?