Fråga 2022/23:472 Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

av Ulrika Heie (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det system som finansierar säkerhetskontroller vid svenska flygplatser bygger på principen att användarna betalar för den infrastruktur de nyttjar genom en avgift per passagerare. Detta har fungerat väl i normala tider, men när pandemin slog till försvann merparten av intäkterna till systemet.

Då merparten av kostnaderna för säkerhetskontrollerna kvarstod under hela pandemin har ett underskott som nu uppgår till över 1 miljard kronor växt fram. Detta ska enligt gällande regelverk successivt tas ut genom höjda avgifter för flygbolagen. Det skulle innebära stora kostnadsökningar, vilket i sin tur riskerar att leda till högre biljettpriser, försämrad tillgänglighet mellan olika landsdelar och till andra länder och försämrade förhållanden för en bransch som ännu inte återhämtat sig från pandemin.

Den tidigare regeringen remitterade våren 2022 promemorian Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I promemorian föreslogs en tillfällig lagändring som gör det möjligt att göra avsteg från avgiftssystemet om det behövs med anledning av pandemin. Därmed skulle staten kunna skjuta till medel och avlasta den av pandemin hårt pressade flygsektorn i denna extraordinära situation.

Förslagen mottogs i huvudsak väl men har hittills inte föranlett vidare åtgärder från vare sig den tidigare eller nuvarande regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Hur avser statsrådet att gå vidare med det lagförslag som tagits fram om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller?