Fråga 2022/23:471 Avancerade specialistsjuksköterskor

av Yasmine Bladelius (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Nationella vårdkompetensrådet bedömer att en ny yrkesroll, avancerad specialistsjuksköterska, bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Bakgrunden är att det råder stor brist på sjuksköterskor i Sverige trots ett rekordstort antal utbildade sjuksköterskor. Anledningen till detta är en dålig arbetssituation och avsaknad av attraktiva karriärvägar.

Rådet skriver att ”i ljuset av covid 19-pandemin har sårbarheten inom den kommunala primärvården blivit tydlig, i och med att det finns färre läkare än sjuksköterskor som ansvarar för relativt omfattande områden med ett stort antal patienter som ofta har multipla och komplexa hälsoproblem med stort vård- och omsorgsbehov. Då läkare inte är anställda inom kommunal verksamhet och därmed inte alltid finns tillgängliga för patienten, är det oftast sjuksköterskor som gör en första bedömning och ställningstagande avseende patienternas vårdbehov. Rådet erfar att ju högre kompetens en sjuksköterska har inom områdena omvårdnad och medicin, desto fler patienter kan få en patientsäker bedömning och behandling, i och med att sjuksköterskan då har både personkännedom och hög kompetens. Med sin utökade kompetens inom medicin och omvårdnad kan därför en AVS utgöra ett värdefullt komplement som säkerställer att god och säker vård ges i rätt tid och sannolikt kan minska behovet av att tillkalla jourläkare eller skicka in patienten till sjukhus för bedömning”.

Avancerade specialistsjuksköterskor finns i flera andra länder, och internationell forskning visar att avancerade specialistsjuksköterskor bidrar till bättre vårdkvalitet och kontinuitet, förkortar vårdförloppet och gör vården mer jämlik och lättillgänglig. Funktionen har också visat sig vara kostnadseffektiv, ökar patienternas självständighet, tillfredsställelse och följsamhet samt skapar trygghet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att införa avancerad specialistsjuksköterska som ett reglerat yrke och om så inte är fallet, varför?