Fråga 2022/23:465 Statens fastighetsverk och skogsskyddet

av Kajsa Fredholm (V)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Sverige har EU:s största sammanhängande skogsområde med gammal skog som aldrig har varit kalavverkad, så kallade kontinuitetsskogar. De fjällnära skogarna är därmed helt unika som resurs för att bland annat bevara den biologiska mångfalden och för rekreation, turism och rennäring. I enlighet med EU:s skogsstrategi ska de sista gamla skogarna kartläggas och skyddas så fort det är möjligt.

I ett reportage i Sveriges Natur nummer 1 år 2023 framgår att inte ens statligt ägd skog förvaltas enligt de målsättningar som både riksdag och EU har enats om. Statens fastighetsverk (SFV) har i Alleluokta i närheten av Jokkmokk avverkat skog med höga naturvärden och med träd som var över 200 år gamla. Detta skedde trots att SFV hade fått information från länsstyrelsen om att området var lämpligt som naturreservat. Enligt artikeln motiverar SFV avverkningen med att de inte kunde vänta med avverkning då ”det börjar få påtagliga konsekvenser för vår möjlighet att uppnå de mål som styrelse och regering satt upp för SFV:s skogsbruk både vad gäller skogsvård och ekonomi”.

Vänsterpartiet anser att det är helt oacceptabelt att en statlig myndighet avverkar skog med höga naturvärden. All statlig skog bör förvaltas ekologiskt hållbart, och avverkning av skog med höga naturvärden måste förhindras genom tydligare reglering och styrning. I dag försvinner mer skogar med höga naturvärden genom avverkning än vad som hinner skyddas. Sveriges fjällnära skogar är ett av få intakta skogslandskap som finns kvar i världen, och åtgärder behöver skyndsamt vidtas för att bevara detta unika ekosystem.

Det råder brist på kontinuitetsskogar i Sverige, och Statens fastighetsverk förvaltar en stor andel av de kvarvarande sammanhängande kontinuitetsskogarna. Regeringen har inget krav på att SFV:s skogsbruk ska bidra till statskassan med en viss summa per år. Överskottet går dock in i myndighetens totala intäkter. Enligt artikeln i Sveriges Natur gick SFV:s skogsbruk 5 miljoner plus år 2021, vilket motsvarade 6 promille av det som hela myndigheten bidrog med till statskassan.

Med anledning av vad som har anförts ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder, och i så fall vilka, för att säkerställa att kontinuitetsskogar som Statens fastighetsverk förvaltar skyddas?