Fråga 2022/23:464 Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur

av Ciczie Weidby (V)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

År 2016 inledde Arbetsmiljöverket ett arbete med att förändra regelstrukturen för myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Syftet med arbetet är, enligt Arbetsmiljöverket, att ge myndighetens målgrupper bättre förutsättningar att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Målet med den nya strukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna.

Ett förslag till en ny regelstruktur, indelad i tre delar där de nuvarande 67 föreskrifterna sorterats in i 14 föreskriftshäften, var ute på remiss 2020. I en gemensam skrivelse till Arbetsmiljöverket riktade arbetsmarknadens parter skarp kritik mot såväl arbetsprocessen med den nya strukturen som själva förslaget. Arbetsprocessen beskrevs som orimligt tidskrävande, och förslaget kritiserades för att vara otydligt och svårläst.

Under 2021 höll Arbetsmiljöverket flera samråd med arbetsmarknadens centrala parter om remissynpunkterna. Samråden behandlade både övergripande remissynpunkter och förslag till ändringar som Arbetsmiljöverket gjort i olika föreskrifter utifrån synpunkter som kommit in. I februari 2022 skickade Arbetsmiljöverket ut ett nytt förslag till regelstruktur på remiss till arbetsmarknadens centrala parter. Av remissvaren framgår att de fackliga centralorganisationerna alltjämt är starkt kritiska till Arbetsmiljöverkets förslag.

Enligt LO har förslaget ”ännu inte uppnått önskvärd nivå av ändamålsenlighet och en begriplig tillämpning för lokala parters handlanden utifrån arbetsmiljölagens intentioner”. Enligt TCO har ”regelverket blivit mer otydligt genom att många preciseringar strukits i föreskrifternas rekommendationer (allmänna råd)”. Enligt Saco har de allmänna råden beskurits kraftigt och vissa av föreskrifterna snarare blivit vagare och otydligare. Saco menar att detta medför en uppenbar risk för tillämpningssvårigheter och därmed att arbetsmiljön försämras. LO, TCO och Saco avstyrker därför myndighetens förslag. Svenskt Näringsliv, som tidigare varit starkt kritiska, tillstyrker myndighetens förslag men har lämnat många skarpa kommentarer.

Hittills har inte Arbetsmiljöverket berört det faktum att hälften av arbetsmarknadens parter avstyrker myndighetens förslag. I september 2023 väntas Arbetsmiljöverkets generaldirektör fatta beslut om den nya regelstrukturen. Ikraftträdande sker i september 2024. Vänsterpartiets bestämda uppfattning är att arbetstagarsidans tydliga synpunkter måste beaktas innan den nya regelstrukturen kan implementeras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att agera för att Arbetsmiljöverket i den fortsatta processen med myndighetens förslag till ny regelstruktur ska ta hänsyn till de fackliga centralorganisationernas synpunkter?