Fråga 2022/23:450 Bevarandet av Varbergs fästning

av Cecilia Rönn (L)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Det har under vintern framkommit att underhållet av riksintresset och det viktiga kulturarvet Varbergs fästning är kraftigt eftersatt och att om inget görs riskerar man delar av byggnaderna, vilket vore förödande för Halland och Sverige.

År 2015 överfördes bidragsfastigheter från Riksantikvarieämbetets hela fastighetsbestånd till Statens fastighetsverk (SFV), vilket ökade SFV:s innehav att förvalta med cirka 30 procent. Samtidigt som detta skedde minskades anslagsnivån från cirka 340 miljoner till 195 miljoner. Den dåvarande S-ledda regeringen ansåg att det var skäligt att öka SFV:s fastighetsbestånd med 30 procent att förvalta samtidigt som anslagen minskade med 150 miljoner. Vi ser nu tydligt att det inte gick ihop.

Kort därefter kom en proposition, den så kallade kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116). Av denna framgår att SFV ska sträva efter att öka intäkterna till bidragsfastigheterna genom till exempel höjda hyror, samt att anpassa storleken på beståndet till anslagets storlek. Detta innebär enligt SFV att vissa objekt kommer att behöva avvecklas, rivas eller sättas i passiv förvaltning.

Förutom att anslagen kraftigt minskade 2015 samtidigt som beståndet ökade har inte heller anslaget för underhåll av bidragsfastigheter räknats upp på mycket länge samtidigt som kostnader för underhåll såklart har ökat år från år. Anslagen räcker till ännu färre åtgärder än tidigare.

Det är viktigt att bevara och underhålla viktiga kulturhistoriska platser som en del av folkbildningen samt berättandet av vårt lands historia.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att säkerställa en god förvaltning av fastigheter med viktig kulturhistorisk betydelse?