Fråga 2022/23:443 Mänskliga rättigheter i Guatemala

av Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Sverige och svenska organisationer har under lång tid gjort viktiga insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala. Arbetet har gett resultat: Mödradödligheten har minskat, och rättsprocesser som stärkt mänskliga rättigheter har genomförts. Men trots detta kvarstår stora utmaningar. Utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter har blivit sämre och korruptionen är omfattande. Fortsatta svenska insatser är därför viktiga, både i sak och som tydlig signal att omvärlden reagerar när demokratin inskränks och mänskliga rättigheter hotas. 

Regeringen har trots utvecklingen i stället skurit ned kraftigt på det svenska biståndet till insatser i Guatemala med över 60 procent. Ansvarig statssekreterare kommenterar i medier situationen så här: ”Det finns flera sätt att skära den här korven på. Vi valde att skära ner på Guatemala.” Konsekvenserna på plats blir naturligtvis omfattande men också signalvärdet när Sverige så kraftigt minskar insatserna för mänskliga rättigheter. Den kraftiga besparingen innebär också att framtiden för hur de svenska insatserna ska utvecklas är ytterst oklara. 

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till statsrådet Johan Forssell: 

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkra framtiden för de svenska biståndsinsatserna i Guatemala?