Fråga 2022/23:436 Nya riktlinjer gällande frivilligt formellt skydd

av Stina Larsson (C)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket presenterade i februari nya riktlinjer för frivilligt formellt skydd av skog (SKS dnr 2022/2638). Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning till myndigheterna om hur skogspropositionens inriktning med frivillighet som grund ska tillämpas i praktiken.

Trots att uppdraget är att öka frivilligheten hos skogsägaren varnar redan flera skogsägare och deras organisationer för att riktlinjerna inte innebär frivillighet i praktiken utan att frivilligheten undantas i alltför hög utsträckning. I riktlinjerna anges dessutom en gräns för skydd av natur för de flesta skogstyper om tre hektar, vilket gör att ett flertal tidigare registrerade nyckelbiotoper inte kan skyddas. Detta väcker frågor kring vilken frivillighet dessa skogsägare har, eftersom staten tidigare pekat ut delar av deras skog som värdefulla men dessa i många fall inte når upp till arealgränsen för att erbjudas formellt skydd.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Anser ministern att riktlinjerna leder till ökad frivillighet för skogsägaren, och på vilket sätt kommer ministern att agera för att frivilligheten ska få genomslag i praktiken?