Fråga 2022/23:431 Järnväg till hamnen Orrskär i Söderhamns kommun

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Tåg är ett bra transportmedel för såväl människor som gods om vi ska göra allt vi kan för att klara de krav som ställs på oss för klimatet. Inom EU finns sedan länge ett samarbete om sträckor som ses som extra viktiga för att utveckla för transporten på järnväg: TEN-T. Vilka delar i nätverket som ska prioriteras är återkommande diskussioner på såväl EU-nivå som i Sverige.

För oss i Hälsingland är utbyggnaden av Ostkustbanan väldigt viktig, då det ger helt andra möjligheter att pendla till och från exempelvis Söderhamn, men den är också oerhört viktig för att transportera gods.

I Söderhamn finns en hamn, Orrskär, som ligger inom transportnätverket men som inte sägs vara prioriterad. Det här tycker vi är synd då Orrskär är en hamn som ligger strategiskt bra till och som Söderhamns kommun tillsammans med hamnbolaget avser att bygga ut för att öka kapaciteten. Utöver det finns stora industritomter i närheten av hamnen som olika företag har visat intresse för. Många av dessa är kopplade till fossilfri energi, vilket är extra viktigt för att klara omställningen.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att prioritera Orrskär inom TEN-T?