Fråga 2022/23:406 Regelförenklingar

av Tobias Andersson (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I över ett decennium har en aktiv regelförenklingspolitik lyst med sin frånvaro i regeringarnas arbete. Berörda intressenter menar ofta att den senaste regering som bedrev ett faktiskt regelförenklingsarbete som gjorde skillnad var den första Reinfeldtregeringen. Sedan dess har mycket sagts men lite gjorts, vilket också syns i de uppskattningar av näringslivets kostnader för regelkrångel och byråkrati som presenterats: −200 miljarder årligen, enligt Svenskt Näringsliv.

Det märkliga är att det under denna tid egentligen inte funnits någon uppenbar politisk konflikt i frågan. Inget parti säger rakt ut att det är för onödig administration, byråkrati och regelkrångel men trots det sker överimplementering av EU-direktiv, konsekvensutredningar av ny lagstiftning brister och uppföljning av nya reglers utfall uteblir.

Två starkt bidragande orsaker är sannolikt att miljölagstiftningen premieras in absurdum framför näringslivets tillväxt. Samt att motståndet från departement, myndigheter och andra organ varit så starkt att även välvilliga statsråd inte klarat av att forcera fram regelförenklingar.

Med det sagt finns det goda förutsättningar för förändring under denna mandatperiod. Tidöavtalet fastslår att samarbetet ska resultera i ”lägre administrativa kostnader för företagen”, och det finns underlag som tagits fram under tidigare regeringar som vore förhållandevis enkla att arbeta vidare med. Samtidigt finns ett starkt parlamentariskt stöd för regelförenklingar, och trycket från näringslivet tilltar. Så länge regeringen förmår att leverera förslag till riksdagen kommer dessa att enkelt antas.

För att hinna med faktisk förändring krävs ett intensivt arbete redan nu. Några nya utredningar borde inte krävas utan regeringen kan utgå ifrån Förenklingsutredningen med mera. Om det råder resursbrist på klimat- och näringslivsdepartementet kan uppdrag ges till Tillväxtverket att arbeta fram konkreta förslag utifrån befintliga underlag.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att skyndsamt gå vidare med konkreta förslag på regelförenklingar?