Fråga 2022/23:404 Arbetsmiljöverkets bestämmelser kring värmepannor och certifiering av pannoperatörer

av Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Redan 2017 tog Arbetsmiljöverket fram regler avseende värmepannor vilka mötts av omfattande kritik från såväl Svenskt Näringsliv som LO. De ifrågasatta reglerna berör huvudsakligen bestämmelserna om certifiering av pannoperatörer, vilket utgör ett nytt, och främmande, sätt att kravställa kring kunskaper rörande arbetsmiljöområdet. Både tillämpningen och kostnaderna för att uppfylla kraven har visat sig helt oproportionerliga gentemot vad syftet med regelverket är.

Efter att Svenskt Näringsliv och LO lyckats tydliggöra detta för den förra regeringen sköt Arbetsmiljöverket fram ikraftträdandet av reglerna gällande certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025. Detta är naturligtvis positivt, men grundproblematiken kvarstår i det fortsatta regelarbetet, och det finns anledning att tro att Arbetsmiljöverket inte kommer att omhänderta problemen och de konsekvenser som de föreslagna bestämmelserna skulle medföra. Mot denna bakgrund lär behovet av tydlig styrning och kommunikation från politiken och berörda statsråd gentemot Arbetsmiljöverket vara stort.

Med anledning av detta önskar jag fråga statsrådet Paulina Brandberg följande:

 

Avser statsrådet att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en ny konsekvensutredning?