Fråga 2022/23:398 Regeringens arbete för att få Wagnergruppen terrorlistad

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 9 februari lämnade undertecknad in en skriftlig fråga till utrikesministern där han ombads svara på om han avser att verka för att den ryska privat-militära Wagnergruppen ska klassificeras som en terrororganisation i både Sverige och EU, vilket är en såväl rättsligt som symboliskt mycket viktig fråga.

I sitt svar skriver utrikesministern att kraven för att Wagnergruppen ska kunna omfattas av EU:s terrorismsanktioner är att en rättslig eller likvärdig nationell behörig myndighet, såsom domstol eller åklagare, fattat beslut om inledande av förundersökning eller åtal mot gruppen eller en fällande dom för en terroristhandling. Det fanns vidare inget svar på frågan om han avsåg att verka för just detta, utan i stället hänvisades det till att EU redan hade antagit ett antal restriktiva åtgärder mot Wagnergruppen samt personer kopplade till denna grupp.

Att den svenska regeringen står fast vid att Sverige, som utrikesministern säger, ”ska verka för en robust och principfast politik gentemot Ryssland” säger inte särskilt mycket om den angelägna frågan om Wagnergruppen ska terrorlistas eller inte – en åtgärd som bland annat efterfrågas av Ukraina och som inte är särskilt svår att genomföra.

Vi var många som hade hoppats att regeringen skulle anta en betydligt mer framåtlutad position i samband med att man tog över ordförandeskapet i EU, och efter att Socialdemokraterna lämnat Utrikesdepartementet hade vi förväntat oss att man skulle sluta gömma sig bakom andra aktörer, såsom exempelvis EU. Även om enighet kan vara en styrka kommer man aldrig att kunna driva en tydlig linje i någon fråga om man inte vågar sticka ut.

Mot bakgrund av detta önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Kommer ministern att verka för att Wagnergruppen blir terrorlistad i enlighet med önskemålen från Ukraina?