Fråga 2022/23:382 Skolbarns tillgång till bemannade skolbibliotek

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

De senaste årens rapporter från forskare, bibliotekarier och lärare har vittnat om hur läsfärdigheten försämrats och ordförrådet har minskat hos våra barn och unga, liksom deras skrivförmåga och förmåga att tolka texter.

Föreningen Bibliotekets vänner i Kristianstad har sedan 77 år tillbaka som syfte att väcka intresse och stödja kommunens biblioteksverksamhet och aktivt främja läslusten i alla åldrar. Föreningen gjorde under hösten en undersökning för att få en uppfattning om skillnader vad gäller skolbibliotekens budget och bemanning. Resultaten var nedslående. En del skolor har bibliotekarie någon gång per termin, några skolor en halv dag per vecka och större skolor i större omfattning. Budgeten – exklusive bemanning – var också påtagligt ojämlik mellan skolorna. Vanligt är 100–150 kronor per elev och år, med ett bottenbelopp på 34 kronor.

Tillgången till skolbibliotek framgår av skollagen. I Gustav Fridolins utredning SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning föreslås att i skollagen införa en bestämmelse om alla elevers tillgång till bemannade skolbibliotek. Så har inte skett, och tillgången till bemannade skolbibliotek är i dag mycket ojämlik.

I landet finns det i dag 881 enskilda skolbibliotek, enligt statistik från Kungliga biblioteket. Inte ens hälften av landets elever har tillgång till ett bemannat bibliotek. Att främja läsinlärningen är av stor betydelse för ungas utveckling och en demokratifråga. Det är alltså inte bara i Kristianstads kommun som tillgången är ojämlik.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lotta Edholm: 

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkra alla skolbarns tillgång till bemannade skolbibliotek i enlighet med förslaget i SOU 2021:3?